Aktuality

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU, Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014

(RRC/02/2014)

 

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

 

Cíle a priority programu

Cílem dotačního programu je podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Dílčími cíli jsou podpora technických atraktivit zařazených do projektu TECHNO TRASA a podpora technických atraktivit splňujících podmínky zařazení do TECHNO TRASY za účelem zkvalitňování a rozšiřování služeb turistům. Podpora bude spočívat v modernizaci zázemí určeného turistům (např. zlepšení sociálního zázemí, umístění odpočívacích míst, pořízení odpadkových košů ad.).

 

Vymezení okruhu příjemců podpory

1.            Příjemcem podpory jsou subjekty provozující technické atraktivity nebo technické památky na území Moravskoslezského kraje splňující podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku (dále jen „objekty“).

2.            Příjemcem dotace mohou být fyzické osoby, které jsou podnikateli, a právnické osoby (včetně obcí a svazků obcí).

3.            Kritéria, která musí objekty pro udělení dotace splňovat:

a)            objekt je zařazen do projektu TECHNO TRASA; nebo

b)           objekt splňuje tyto podmínky:

-              objekt splňuje definici technické atraktivity nebo technické památky (podle výkladového slovníku cestovního ruchu je technickou atraktivitou cestovního ruchu stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé svým provedením, vztahem k okolním stavbám, velikostí, historickým nebo současným významem, designem apod. a stávající se tak cílem pro návštěvníky, např. mosty, tunely, vodní i větrné mlýny, těžní věže, železniční viadukty, kanály ad.; technická památka je stavba, technické zařízení nebo technické řešení již nevyužívané, zajímavé svým provedením, umístěním, zachovalostí, slohem; velkou předností technických památek je skutečnost, že žijí tím, co lidé vymýšleli, aby bylo dosaženo pokroku, tzn., že dokumentují technologický postup výroby);

-              objekt je zpřístupněn pro veřejnost v pracovní dny a během víkendů;

-              objekt má vlastní webové stránky a kontaktní telefon;

-              v objektu je zajištěna obsluha návštěvníka – průvodce;

-              objekt má dostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky (sociální zázemí, parkoviště);

-              objekt vede alespoň měsíční statistiku návštěvnosti.

 

Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

 

Podmínky pro poskytování dotací

1.            Maximální výše dotace na projekt činí 100.000 Kč.

2.            Minimální výše dotace na projekt činí 30.000 Kč.

3.            Poskytovatel (Moravskoslezský kraj) se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.

4.            Dotace bude mít investiční, neinvestiční, popř. kombinovaný charakter.

5.            Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena v každé nákladové položce na celé stokoruny.

6.            Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.

7.            Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2014, projekt bude ukončen nejpozději 29. 5. 2015.

8.            Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno dne 24. 12. 2013 v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

 

Uznatelné náklady projektu

1.            Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

a)            vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;

b)           byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu, jeho zaměřením a s aktivitami předloženého projektu;

c)            vznikl příjemci v období realizace projektu,

d)           byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.

2.            Za uznatelné náklady budou při splnění podmínek uvedených v odst. 1 považovány:

a)            náklady na vytvoření, popř. rekonstrukci sociálního zařízení v objektu (např. WC, umývárna, přebalovací koutek);

b)           náklady na vytvoření odpočívadel, resp. zastřešeného altánku (posezení, tj. stoly, židle, lavičky ad.) v areálu objektu;

c)            náklady na pořízení zázemí pro děti (např. dětské hřiště) v areálu objektu;

d)           náklady na pořízení cyklistických stojanů v areálu objektu;

e)           náklady na pořízení odpadkových košů v areálu objektu;

f)            náklady na revitalizaci expozice v objektu;

g)            náklady na vytvoření přístupové cesty (např. dláždění);

h)           náklady na vybudování parkoviště;

i)             náklady na pořízení košů na otevřené ohniště/na vybudování ohniště a

j)             jiné podobné náklady na zlepšení vybavenosti a infrastruktury objektu.

3.            Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

4.            Ostatní náklady jsou neuznatelné.

 

II.            Podmínky použití dotace

1.            Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.

2.            Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou:

a)            neinvestiční, investiční či kombinovaný charakter dotace,

b)           rozpočet uznatelných nákladů,

c)            maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu,

d)           termín zahájení a ukončení projektu,

e)           účelové určení.

3.            Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

4.            Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady.

5.            Poskytnutá dotace musí přispět ke zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb.

6.            Projekt, na jehož realizaci byla poskytnuta dotace z tohoto dotačního programu, může být spolufinancován z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů, avšak uznatelné náklady projektu, k jejichž úhradě má být použita dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financovány z jiných zdrojů dotací.

 

Předkládání žádostí o dotace

1.            Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:

a)            Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu),

b)           Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu),

c)            Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),

d)           Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),

e)           prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),

f)            prosté kopie dokladů o přidělení IČ  (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce),

g)            prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci,

h)           další specifické součásti žádosti dle odst. 11 tohoto článku.

Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.

2.            V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.

3.            Žadatel o dotaci předkládá svou žádost v listinné podobě v 1 vyhotovení (originál) a současně i v elektronické podobě na CD, případně e-mailem včetně všech příloh.

4.            Originál žádosti včetně příloh spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117

702 18 OSTRAVA

a to v obálce označené:

a)            názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu,

b)           názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,

c)            plným jménem/názvem žadatele a adresou,

d)           textem "Neotevírat – žádost o dotaci“.

5.            Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.

6.            Žádosti předložené vyhlašovateli:

a)            v rozporu s tímto programem,

b)           jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem),

c)            doručené na jiné adresy,

d)           po termínu pro předložení žádosti,

e)           nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,

f)            pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,

g)            v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

budou z dalšího posuzování vyloučeny.

7.            Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 4 vykazovat jiné nedostatky než uvedené v odst. 6 tohoto článku, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Stejně bude postupováno v případě, že nákladový rozpočet projektu v žádosti obsahuje neuznatelné náklady.

8.            Náhradní termín pro odstranění nedostatků dle odst. 7: Žadatelé budou e-mailem nebo telefonicky jednou vyzváni k odstranění nedostatků. Pokud nebudou nedostatky odstraněny do 3 pracovních dnů od vyzvání administrátorem včetně (v případě zaslání poštou je termín zachován, bude-li poslední den termínu zásilka převzata k poštovní přepravě), žádost bude vyřazena z dalšího posuzování.

9.            Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

10.          V případě podání více žádostí jedním žadatelem musí být každá žádost doručena v samostatné obálce.

11.          Žadatel dále doloží tyto skutečnosti:

a)            stručná specifikace cíle projektu (cíl, uvedení lokality, termín realizace projektu, personální zajištění realizace projektu apod.) včetně fotografie objektu;

b)           čestné prohlášení potvrzující, že objekt je zpřístupněn pro veřejnost v pracovní dny a během víkendů (uvede otevírací dobu objektu);

c)            uvedení webových stránek a telefonního kontaktu na objekt;

d)           čestné prohlášení potvrzující, že v objektu je zajištěna obsluha návštěvníka, tj. průvodce;

e)           fotografie znázorňující, že objekt má dostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky (sociální zázemí, parkoviště);

f)            statistika návštěvnosti za předchozí rok potvrzující, že objekt vede statistiku návštěvnosti;

g)            uvedení způsobu propagace a zajištění informovanosti o objektu včetně uvedení webových stránek, na kterých bude žadatel podávat aktuální informace o aktivitách v objektu.

 

Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

1.            Výzva k podání žádostí o dotaci trvá od 28. 2. do 28. 3. 2014 včetně. V případě poslání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

2.            Administrátorem programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

3.            Kontaktní osoba:             Bc. Blanka Sabová, DiS.

tel.: 595 622 728

e-mail: blanka.sabova@kr-moravskoslezsky.cz

 

XI.  Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

1.            Žádost bude posuzována, zda splnila:

a)            formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,

b)           přijatelnost.

2.            Návrh na přidělení dotace bude radě kraje předkládat Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.

3.            Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.

4.            Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

5.            Jestliže objem finančních prostředků požadovaných úspěšnými žadateli překročí objem prostředků vyhrazených v rozpočtu poskytovatele na financování tohoto dotačního programu, bude krácena výše dotace požadovaná jednotlivými žadateli, a to u všech žadatelů stejným dílem. Objem předpokládaných uznatelných nákladů projektů zůstane stejný.

 

XII. Doklady předkládané žadatelem spolu s podepsaným písemným návrhem smlouvy

1.  Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:

a)            originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),

b)           úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),

c)            úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,

d)           úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),

e)           kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.

2.            Předložení dokladů uvedených v odst. 1 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.

3.            Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. b) až d) tohoto článku se nevztahuje na obce.

4.            V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 1 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.

5.            Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.

6.            V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 1 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.

 

XIII.   Závěrečné vyúčtování

1.            Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.

Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 6 – 10 programu).

Příjemce je povinen spolu se závěrečným vyúčtováním:

a)            předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky),

b)           předložit poskytovateli originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti; tuto povinnost nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení dle písm. a),

c)            předložit poskytovateli kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (faktury, výdajové pokladní doklady, výpisy z účtů, kopie účetních dokladů týkajících se mzdových nákladů), seřazené a oddělené podle jednotlivých položek vyúčtování, a kopie dohod o provedení práce s pracovníky vykonávajícími činnosti při realizaci projektu, jejichž práce byla hrazena z dotace,

2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo. V případě, že předložené účetní doklady tyto skutečnosti neprokáží, vyzve administrátor písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal v náhradním termínu do 15 kalendářních dnů. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou tyto náklady považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky.

 

XIV. Kontrola použití dotace

1.            Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:

a)            formální správnosti,

b)           dodržení účelového určení,

c)            dodržení závazných ukazatelů,

d)           celkové evidence projektu,

e)           uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.

2.            Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

XV.   Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům ne-sdělují.

XVI.   Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1          Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Příloha č. 2          Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část

Příloha č. 3          Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část

Příloha č. 4          Nákladový rozpočet projektu

Příloha č. 5          Čestné prohlášení

Příloha č. 6          Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část

Příloha č. 7          Závěrečné finanční vyúčtování projektu – Neinvestiční náklady/výdaje

Příloha č. 8          Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování

Příloha č. 9          Závěrečné vyúčtování – Přehled o úhradách

Příloha č. 10       Závěrečné vyúčtování – Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 11       Úřední záznam o osobním podání dokumentu

Příloha č. 12       Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

XVII.   Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 37/2797 ze dne 27. 2. 2014 a nabývá účinnosti dne 28. 2. 2014.

 

Externí odkaz:

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/dotacni-program-podpora-technickych-atraktivit-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2014-37176/

 

Zpět na seznam aktualit