Aktuality

Veřejné projednání změny územního plánu

Dne 24. 1. 2018 v 16:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu veřejné projednání Změny č.1 Územního plánu Jeseník nad Odrou. Výklad k návrhu změny územního plánu podá projektant Ing. arch. Miroslav Hudák. Všichni jsou srdečně zváni.

Důvodem pořízení Změny č.1 je především aktualizace zastavěného území obce a zastavitelných ploch, zapracování nových záměrů na výstavbu, aktualizace dopravní a technické infrastruktury, zpřesnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a jejich prostorového uspořádání. Pořizovatelem Změny č.1 pro obec Jeseník nad Odrou je MěÚ Nový Jičín. S návrhem Změny č.1 je možné se seznámit od 20. 12. 2017 do 31. 1. 2018 v tištěné podobě na Obecním úřadě Jeseník nad Odrou a MěÚ Nový Jičín nebo v elektronické podobě na webu města Nový Jičín:

 

https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/

Zpět na seznam aktualit