Aktuality

Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou


Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou oznamuje, že na svém 17. zasedání konaném dne 5. 9. 2018 vydalo usnesením č. 25/17Z/2018 změnu č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou formou opatření obecné povahy a dále oznamuje vyhotovení a zveřejnění úplného znění Územního plánu Jeseník nad Odrou po změně č. 1.
Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou a úplné znění územního plánu po této změně nabývá účinnosti dne 5. 10. 2018.
Proti změně č. 1 Územnímu plánu Jeseník nad Odrou vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Do opatření obecné povahy - změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou a úplného znění územního plánu po této změně může každý nahlédnout:
• v tištěné podobě na Obecním úřadě Jeseník nad Odrou (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 558 846 933) a u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 038 (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 204, e-mail: jmaliska@novyjicin-town.cz);
• v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup pod odkazem - https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-a-podklady-obci-spravniho-uzemi-orp-novy-jicin/obec-jesenik-nad-odrou/

Zpět na seznam aktualit