Povinně zveřejňované informace

1. Název:

Obec Jeseník nad Odrou

 

2. Důvod a způsob založení:

Základní principy a podmínky na jejichž základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Výbory a komise obce

Obecní úřad

 

4. Kontaktní spojení:

Korespondenci a dotazy směřujte na:

Obecní úřad Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256 
742 33 Jeseník nad Odrou 
Česká republika (CZ) 
tel: 558 846 933 
http://jeseniknadodrou.cz
e-mail: obec@jeseniknadodrou.cz

 

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 - 11.00, 13.00 - 17.00 h

Úterý a čtvrtek 8.00 - 11.00, 13.00 - 14.30 h

Pátek není úřední den

 

E-podatelna:

podatelna@jeseniknadodrou.cz

 

Další elektronické adresy a kontakty:

http://jeseniknadodrou.cz/kontakty

 

Profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297976

 

Seznam organizací zřizovaných obcí:
Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1760110389/0800

 

6. Identifikační údaj IČ:

IČ: 00297976

 

7. Identifikační údaj DIČ:

DIČ: CZ00297976

 

8. Dokumenty:

Jednací řád Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou: naleznete zde.

Rozpočet, jeho změny a údaje o finančním hospodaření naleznete zde.

 

9. Žádosti o informace:

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

 

10. Příjem žádostí a další podání:

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: - komu je žádost určena, - jaká konkrétní informace je požadována, - kdo žádost podává. Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).


Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. 

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.


Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.


Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a) zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí Obce Jeseník nad Odrou lze podat odvolání prostřednictvím Obecního úřadu Jeseník nad Odrou.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. 

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání učiněné písemně lze podat:

poštou na adresu: Obec Jeseník nad Odrou, obecní úřad, 742 33 Jeseník nad Odrou 256
nebo osobně na podatelně Obecního úřadu Jeseník nad Odrou.

 

12. Formuláře:

Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení v rubrice Obecní úřad / Kontaktní formuláře.

 

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací:

Informace na stránkách Moravskoslezského kraje

 

14. Nejdůležitější předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy naleznete zde

Vydané právní předpisy naleznete zde

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací, poplatky:

Stáhnout [PDF dokument]

 

16. Licenční smlouvy:  ---

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

 

Poskytnuté informace

2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 6.6.2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 25.6.2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 1.8.2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 15.9.2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 21.11.2018

 

Zpracování osobních údajů:

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Jeseník nad Odrou

sídlo: 742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976, DS: em3br89, telefon: 558 846 933, e-mail: obec@jeseniknadodrou.cz

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: poverenec.gdpr@odersko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: pondělí až pátek - 8:00 - 16:00 h