Územní plán

Územní plán, katastrální mapu a ortofotomapu obce Jeseník nad Odrou naleznete na tomto odkazu:

http://obcanserver.cz/Jesenik_nad_Odrou/

 

Textová část územního plánu:

Textová část 1

Textová část 2

Opatření obecné povahy

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

V souladu s § 52 stavebního zákona proběhlo řízení o návrhu změny územního plánu. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 24. 1. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jeseník nad Odrou. Nyní pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy budou zaslány dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim do 30 dnů uplatnily stanoviska. Poté projektant upraví na základě výsledků projednání návrh změny územního plánu.