Územní plán

Územní plán, katastrální mapu a ortofotomapu obce Jeseník nad Odrou naleznete na tomto odkazu:

http://obcanserver.cz/Jesenik_nad_Odrou/

 

Textová část územního plánu:

Textová část 1

Textová část 2

Opatření obecné povahy

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou.

Územní plán Jeseník nad Odrou nabyl účinnosti dne 10. 4. 2013. Projednávaný návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou je zpracován za období 04/2013 – 10/2016. Součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou je souladu s § 20 odst. 1 a § 47 odst. 2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 4. 11. 2016 do 5. 12. 2016
• v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 038, (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 204, e-mail: jmaliska@novyjicin-town.cz) a na Obecním úřadě Jeseník nad Odrou (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 558 846 934 nebo 558 846 935);
• v elektronické podobě: pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou (pdf, 2 MB)
nebo na webových stránkách obce Jeseník nad Odrou v sekci: Obec – Územní plán, odkaz: http://jeseniknadodrou.cz/uzemni-plan.

V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a přiměřeně s použitím § 47 odst. 2 stavebního zákona:
• dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů;
• krajský úřad jako příslušný úřad podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uplatní v téže lhůtě, tj. do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy, u pořizovatele stanovisko. Příslušný orgán ochrany přírody nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny;
• sousední obce mohou v téže lhůtě, tj. do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy, uplatnit u pořizovatele své podněty.

Písemná vyjádření, stanoviska a podněty zasílejte výhradně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, příp. do datové schránky “ywmb4nc“. K vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Dále podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.