Knihovna

Obecní knihovna

Účel zřízení

Účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem. Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Obecní knihovna Jeseník nad Odrou má zhruba 5.000 knih (beletrie pro dospělé, naučná literatura, beletrie pro děti a naučná literatura pro děti). V knihovně je k dispozici zdarma internet pro veřejnost.


Předmět činnosti

 1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce. (Buduje a využívá fond regionální literatury a tiskovin obce. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci).
 2. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i institucionálním uživatelům, a to jak absenčními (a prezenčními) výpůjčními službami, (tak poskytováním bibliografických, referenčních a faktografických informacích).
 3. Poskytuje i využívá meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven (výpůjčních, bibliografických, reprografických a informačních).
 4. Zajišťuje přístup k informacím, zprostředkovává informace ze státní správy a veřejné samosprávy. Využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje. Umožní přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení. Za stanovených podmínek umožní přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení.
 5. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny.
 6. Při zajišťování knihovních fondů a služeb kooperuje s regionálním oddělením Městské knihovny Nový Jičín. Obsah, formy i podmínky spolupráce jsou předmětem zvláštní smlouvy.


Vedení knihovny

 1. Knihovník je jmenován a odvoláván radou obce.
 2. Knihovník odpovídá zřizovateli za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných předpisů a pokynů zřizovatele.
 3. Knihovní řád

 

Hospodaření knihovny

 1. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vázáno na rozpočet obce. Finanční částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.
 2. Knihovna hospodaří s finančními zálohami, které jí poskytuje obec ze svého rozpočtu. Své výdaje hradí knihovna z těchto záloh. Příjmy knihovny jsou příjmy obce, knihovna je odvádí na účet obce.
 3. Knihovna nakládá se svěřenými finančními prostředky podle pokynů zřizovatele a ve stanovených termínech musí provést vyúčtování zálohy.
 4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Účelové dotace, finanční dary a sponzorské příspěvky musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 5. Získané finanční prostředky je knihovník povinen odevzdat do rozpočtu obce.
 6. Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou činnost využívá je majetkem obce a knihovna k němu má právo hospodaření.


Půjčovní doba

Jeseník nad Odrou Pondělí 13.00 - 17.00 hod.
Martina Šlosarová
Středa 13.00 - 17.00 hod. Ilona Sládečková
Blahutovice Úterý 15.00 - 17.00 hod.
Růžena Huvarová
Hůrka Středa 16.00 - 18.00 hod.
Jiřina Boková
Polouvsí Čtvrtek 16.00 - 18.00 hod.
Mgr. Tereza Valošková


„On-line katalog Obecní knihovny Jeseník nad Odrou“

V knihovnách jsou umístěny počítače s přístupem k internetu. PC je možno zdarma využít v provozní době knihoven nebo po domluvě s kontaktní osobou.


KONTAKT:

Pověřená osoba: Martina Šlosarová
Obec: Jeseník nad Odrou 256
742 33 Jeseník nad Odrou
Telefon: (+420) 558 846 938
(+420) 558 846 936
E-mail: kultura@jeseniknadodrou.cz

Pověřená knihovna: Městská knihovna Nový Jičín

 

Odkazy:

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

 

Odkazy na celostátní knihovnické akce:

SKIP ČR http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/

MSVK http://www.svkos.cz/kalendar-akci-verejne.php