Krizové řízení

Legislativa ke krizovému řízení:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Směrnice č. j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011, ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 

Informace o krizovém řízení na stránkách Hasičského záchranného sboru

Krizové řízení v Moravskoslezském kraji

Krizový štáb obce Jeseník nad Odrou - plán spojení

 

Krizové situace:

Povodně

Ptačí chřipka

Sněhová kalamita a extrémní mráz

Sucho a vedro

Únik nebezpečné látky

Větrná bouře