Povinně zveřejňované informace

1. Název:

Obec Jeseník nad Odrou

 

2. Důvod a způsob založení:

Základní principy a podmínky na jejichž základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Výbory a komise obce

Obecní úřad

 

4. Kontaktní spojení:

Korespondenci a dotazy směřujte na:

Obecní úřad Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256 
742 33 Jeseník nad Odrou 
Česká republika (CZ) 
tel: 558 846 933
mobil: 603 582 698
http://jeseniknadodrou.cz
e-mail: obec@jeseniknadodrou.cz

 

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 - 11.00, 13.00 - 17.00 h

Úterý a čtvrtek 8.00 - 11.00, 13.00 - 14.30 h

Pátek není úřední den

 

E-podatelna:

podatelna@jeseniknadodrou.cz

 

Další elektronické adresy a kontakty:

http://jeseniknadodrou.cz/kontakty

 

Profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297976

 

Seznam organizací zřizovaných obcí:
Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1760110389/0800

 

6. Identifikační údaj IČ:

IČ: 00297976

 

7. Identifikační údaj DIČ:

DIČ: CZ00297976

 

8. Dokumenty:

Jednací řád Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou: naleznete zde.

Rozpočet, jeho změny a údaje o finančním hospodaření naleznete zde.

Usnesení zastupitelstva a rady obce naleznete zde.

 

9. Žádosti o informace:

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

 

10. Příjem žádostí a další podání:

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: - komu je žádost určena, - jaká konkrétní informace je požadována, - kdo žádost podává. Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).


Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. 

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.


Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.


Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a) zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí Obce Jeseník nad Odrou lze podat odvolání prostřednictvím Obecního úřadu Jeseník nad Odrou.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. 

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání učiněné písemně lze podat:

poštou na adresu: Obec Jeseník nad Odrou, obecní úřad, 742 33 Jeseník nad Odrou 256
nebo osobně na podatelně Obecního úřadu Jeseník nad Odrou.

 

12. Formuláře:

Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení v rubrice Obecní úřad / Kontaktní formuláře.

 

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací:

Informace na stránkách Portálu veřejné správy

 

14. Nejdůležitější předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy naleznete zde

Vydané právní předpisy naleznete zde

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací, poplatky:

Stáhnout [PDF dokument]

 

16. Licenční smlouvy:  ---

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

 

Poskytnuté informace

2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 6.6.2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 25.6.2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 1.8.2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 15.9.2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 21.11.2018

2019

Odpověď na žádost o informace ze dne 7.7.2019

Odpověď na žádost o informace ze dne 19.8.2019

Odpověď na žádost o informace ze dne 19.12.2019

2020

Odpověď na žádost o informace ze dne 17.2.2020

 

Zpracování osobních údajů:

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Jeseník nad Odrou

sídlo: 742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ: 00297976, DS: em3br89, telefon: 558 846 933, e-mail: obec@jeseniknadodrou.cz

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: poverenec.gdpr@odersko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: pondělí až pátek - 8:00 - 16:00 h

Zásady ochrany osobních údajů - dokument PDF