Realizace projektů

Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou

Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou

Banner


Rekonstrukce chodníků na hřbitově v Jeseníku nad Odrou

Rekonstrukce chodníků na hřbitově v Jeseníku nad Odrou

Banner


"Silesianka" - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

"Silesianka" - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia

Banner


Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita "Bytovky" Jeseník nad Odrou

Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita "Bytovky" Jeseník nad Odrou

Banner


Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou

.

Banner


Předcházení vzniku bioodpadů v obci Jeseník nad Odrou

.

Banner


Rekonstrukce MK na pozemcích parc. č. 1121 a 1136 v k. ú. Jeseník nad Odrou

.

Banner


Víceúčelový sál v Hůrce

Víceúčlový sál v Hůrce

Banner


Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Banner


Demolice nadjezdu v km 228,824 trati Přerov-Bohumín v Jeseníku nad Odrou

Demolice nadjezdu v km 228,824 trati Přerov-Bohumín v Jeseníku nad Odrou

Banner


Veselé tůňky

Obec Jeseník nad Odrou realizuje pilotní projekt v tvorbě krajinotvorných vodních prvků. Část realizace proběhla v listopadu loňského roku, kdy se okraj pole, který se nacházel v podmáčeném stavu, proměnil v tůňky. Jedná se o část pole za Jeseníkem nad Odrou směrem na Polouvsí před křižovatkou na Hrabětice, celá akce bude zrealizována do konce dubna 2015 výsevem trávy a výsadbou vrbové porostu.

Vytvořením jezírek bude tento okraj pole smysluplně využitý pro potřeby ochrany přírody. Vzniknou takto periodické tůně, které zvláště v jarním období budou sloužit k rozmnožování obojživelníků v této lokalitě.

Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství, Nestlé a Obec Jeseník nad Odrou.

www.nadacepartnerstvi.cz

www.nestle.cz

www.jeseniknadodrou.cz

Banner


Dotace MSK - Vesnice roku 2013

Moravskoslezský kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s propagačními aktivitami obce Jeseník nad Odrou vztahující se k obdrženému titulu "Vesnice roku 2013".

Banner


Slavnostní předání ocenění Vesnice roku 2013

V pátek 11. října 2013 proběhlo v naší obci slavnostní vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2013.  Pozvání starosty obce přijali: ministr pro místní rozvoj František Lukl, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, vrchní ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova ministerstva zemědělství Pavel Sekáč, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala, místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček, předsedkyně Sdružení místních samospráv Jana Juřenčáková, předseda Folkórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, senátoři Jiří Lajtoch a Zdeněk Besta, poslankyně parlamentu ČR Dana Váhalová a mnoho dalších významných hostů. Akce se dále zúčastnili starostky a starostové okolích obcí, hodnotitelská komise, radní a zastupitelé naší obce, zástupci osadních výborů, občanských sdružení a spolků.

Po úvodní státní hymně v podání Edity Štecové za klavírního doprovodu Lucie Machýčkové přednesli René Štec společně s Janou Maňasovou báseň Karly Románkové o Jeseníku nad Odrou. V průběhu oslav ještě za doprovodu svých paní učitelek vystoupil soubor dětí Mateřské školy Jeseničánek,

na klavír a flétnu zahráli Bára Fusková a René Lušovský, dětský pevěcký sbor Skřivánek pod vedením Mgr. Zuzany Šimůnkové a Mgr. Věry Brázdové a zazpíval a zahrál dětský folklórní soubor Hanýsek
ze Šakvic. Moderátory celého programu byli tajemnice soutěže Miroslava Tichá
a starosta obce Ratměřice Viktor Liška.

 

V rámci programu byly oceněny tyto obce:

Cena naděje pro živý venkov roku 2013 - obec Valšov, Moravskoslezský kraj

Video Vesnice roku 2013 3. místo – obec Kasejovice, Plzeňský kraj

Video Vesnice roku 2013 2. místo – obec Nová Ves nad Nisou, Liberecký kraj

Video Vesnice roku 2013 1. místo – obec Mokrovousy, Královéhradecký kraj

 

Putovní pohár Folklorního sdružení

3. místo – Obec Němčovice (Plzeňský kraj) – za podporu při uchovávání historického nářadí

a nástrojů ve venkovním soukromém muzeu pana Jiřího Nového a snahu o vytváření nových tradic v obci.

2. místo – obec Dolní Újezd (Pardubický kraj) – za podporu obce při uchovávání nástrojů, nářadí, krojů a přístrojů našich předků v místním muzeu a snahu o zakládání nových tradic v obci.

1. místo, Putovní pohár Folklorního sdružení – obec Šakvice - za podporu DFS Hanýsek ze Šakvic, kvalitu udržování lidových krajových zvyků, krojů, písní a tanců. Za vyhledávání nových přístupů k jejich zachování a zdokonalování v současném životě.

 

Koláčovou cenu – ocenění celostátní komise v soutěži Vesnice roku 2013 – obec Vysoké Pole

 

Hlavní ocenění

3. místo v soutěži Vesnice roku 2013 – Obec Dolní Újezd

2. místo v soutěži Vesnice roku 2013 – Obec Holovousy

1. místo a titul VESNICE ROKU 2013 – Obec Jeseník nad Odrou

 

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom znovu poděkovat Vám všem, občanům obce, spolkům a občanským sdružením, podnikatelům, osadním výborům, zastupitelům obce a zaměstnancům obce, kteří jste se aktivně zapojili nejen do příprav, ale i prezentace a propagace obce a věříme, že budeme důstojně reprezentovat naši obec a vlast v evropském kole, které se uskuteční na jaře příštího roku.

Na akci se finančně podíleli vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství, Moravskoslezský kraj, Spolek pro obnovu venkova.

 

Mgr. Tomáš Machýček, starosta

Banner


Vzděláváním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří

Obec Jeseník nad Odrou je zapojena do projektu „Vzděláváním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří“.

Začátek projektu odstartoval již v květnu roku 2012. Zapojeným obcím bylo umožněno zaměstnat vybrané účastníky projektu, kteří museli projít stanoveným školením, a následně na tyto zaměstnance získat podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ve formě mzdových příspěvků, po dobu min. 12 měsíců.

Banner


Územní plán Jeseníku nad Odrou

Obsahem projektu je zhotovení územního plánu Jeseníku nad Odrou dle zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek č.500/2006 Sb. a č.501/2006 Sb. Součástí projektu je také vypracování vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Obce Jeseník nad Odrou na životní prostředí. Dále je vypracováno vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na lokality soustavy NATURA 2000.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci integrovaného operačního programu.
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Banner


Výstavba komunikace v Jeseníku nad Odrou

Projekt Výstavba komunikace v Jeseníku nad Odrou je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu:

Zkvalitnění veřejné infrastruktury v obci Jeseník nad Odrou

 

Popis projektu:

V rámci projektu je realizována výstavba inženýrských sítí a místní komunikace zajišťující napojení oblasti pro výstavbu náhradního bydlení (32 rodinných domů) pro rodiny postižené povodní v červnu 2009 v obci Jeseník nad Odrou. Součástí nově vybudované infrastruktury pro povodňové domy v rámci tohoto projektu je realizace nového vodovodního řádu, splaškové kanalizace, plynovodu, místní komunikace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a přívodu nové větve el.vedení.

Banner