Úřední deska

Archiv úřední desky

Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č.1-5/2017


Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Rozhodnutí ve věci SŘ o místu TP pro Ludmila Prokešová roč.1988 a Ema Prokešová roč.2015 trvale bytem Jeseník nad Odrou čp.162


Oznámení o plánovaném ošetření pozemků přípravkem na ochranu rostlin.


MěÚ Nový Jičín ÚPSŘ, odd.stavebního řádu - ROZHODNUTÍ Územní rozhodnutí o umístění stavby 6114-Moravia-VTL plynovod, úsek TU175 Hynčice RU 013 Libhošť


Obec Jeseník nad Odrou, Obecní úřad - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2017


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21.října 2017.


Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů záměru "D48 MÚK Bělotín - Rybí" na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů -zveřejnění dokumentace (k nahlédnutí na Oú v přízemí, podatelna).


ČEZ Distribuce,a.s. UPOZORNĚNÍ k odstanění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15.11.2017.


Exekutorský úřad  Brno-město Usnesení o provedení elektronické dražby - dražební vyhláška proti povinnému: Ludmila Majerová, Blahutovice čp.33 na nemovité věci povinného.


Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování návrhu změny č.1 Územního plánu Jeseník nad Odrou.


Výzva podle § 65 odst.zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 20. a 21.října 2017.


Záměr prodeje části pozemku parc. č. 676/1 (dle GP parc. č. 676/5) o velikosti 134 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou.


Záměr prodeje pozemku parc. č. 284/6 o velikosti 2986 m2 v k. ú. Blahutovice


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČR - Nabídka pozemků k pronájmu.


REGION POODŘÍ- Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2-2017 Regionu Poodří.


Region Poodří-Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2017 Regionu Poodří.


MIKROREGION ODERSKO- Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021


Informace o provedených změnách rozpočtu na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Oznámení o zveřejněnína internetových stránkách obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, středědobý výhled, závěrečný účet Obce ´Jeseík nad Odrou.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


Důležité sdělení občanům o Veřejnoprávní smlouvě s městem Nový Jičín na výkon přestupkové agendy.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín