Územní plán

Územní plán, katastrální mapu a ortofotomapu obce Jeseník nad Odrou naleznete na tomto odkazu:

http://obcanserver.cz/Jesenik_nad_Odrou/

 

Úplné znění územního plánu po změně č. 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN

Textová část

Grafická část:

I.2.a Výkres základního členění území

I.2.b Hlavní výkres - urbanistická koncepce

I.2.c Koncepce dopravní infrastruktury

I.2.d Koncepce vodního hospodářství

I.2.e Koncepce energetiky a spojů

I.2.f Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

II. ODŮVODNĚNÍ

Grafická část

II.2.a Koordinační výkres

 

Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou a úplné znění územního plánu po této změně nabyly účinnosti dne 5. 10. 2018.

Podrobnější informace k územně plánovací dokumentaci obce lze nalézt na webu města Nový Jičín, odkaz https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-a-podklady-obci-spravniho-uzemi-orp-novy-jicin/obec-jesenik-nad-odrou/

 

Místa, kde je možné nahlížet do tištěné verze územně plánovací dokumentace:

-  Obecní úřad Jeseník nad Odrou

-  Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu

-  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu